Hot Articles in 2017 NO.2

Hot Articles in 2017 NO.1

Hot Articles in 2016 6

Research on the application of germanium detectors in GPON

 Cheng Luteng1,4,Yang Nan1,4,Yang Huashan1,4,Liu Guangzu2,Chen Xiangning3,4*,Zhang Hongguo1,4*,Jiang Wei1,4*

KeyWord: silicon photonics,germanium detector,GPON,2.5 Gbps

2016 ,52(6):1104-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.06.014

Hot Articles in 2016 5

Formation and electrical properties of high conductively doped nanocrystalline silicon embedded in amorphous silicon carbide

Ji Yang,Shan Dan,Qian Mingqing,Li Wei,Xu Jun*,Chen Kunji

KeyWord:C/Si ratio,nanocrystalline,silicon carbide,dark conductivity,electrical properties

2016 ,52(5):780-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.05.002

Three­way decisions based Bayesian network classifier

Wang Lu,Jia Xiuyi*,Gu Yannan

KeyWord:three­way decisions,Bayesian network,classification,attribute correlation

2016 ,52(5):833-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.05.009

Hot Articles in 2016 4

Broadband insulation of low­frequency sound in a waveguide with symmetric triangle cavities

Ge Yong1,Sun Hongxiang1,2*,Yuan Shouqi1,Xia Jianping1,Guan Yijun1

KeyWord:sound waves,sound insulation,waveguide,cavity

2016 ,52(4):619-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.04.006

An improved co­training style algorithm:Compatible Co­training

Guo Xiangyu,Wang Wei*

KeyWord:semi­supervised learning,co­training,insufficient view,inconsistent labels

2016 ,52(4):662-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.04.011

Hot Articles in 2016 3

 Experimental study of the interaction between saline and fresh groundwater induced by chemical osmosis in the aquitard for the North China Plain

 Sun Xiaomin,Wu Jianfeng*,Shi Xiaoqing,Wu Jichun

KeyWord: chemical osmosis,chemico­osmotic efficiency,clay membrane,saline and fresh groundwater interface

2016 ,52(3):421-428.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.03.002

 The synthesis of 14C-­labelled carbon dots and their accumulation in marine phytoplankton

 Li Jiameng,Yang Liuyan,Miao Aijun*

KeyWord: carbon­based nanomaterials,carbon dots,Prorocentrum donghaiense,Prorocentrum micans,ultrasonication,bioaccumulation

2016 ,52(3):512-519.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.03.013

Zhang Yaodan,Qiu Linlin,Du Wenchao,Yin Ying,Guo Hongyan*
Keywords:soil environmental criteria,soil contamination,background value,eco­toxicity,Earth’s critical zone
 Zhao Yingying,Wang Yongfeng,Sun Feifei,Guo Hongyan,Ji Rong*
Keywords: TBBPA,microbial degradation,Pseudomonas,14C tracer
 Li Yaqing1,Wan Chenjie2,Wei Tianjiao2,Guan Dongxing2,Huang Hui2,Yu Guanghui1,Luo Jun2*
Keywords: DGT,sewage sludge,availability,heavy metals
 Xue Jie,Peng Jianbiao,Jiao Zhaoyu,Xue Leping,Huang Junfan,Gao Shixiang*
Keywords: MWCNTs­COOH,Fenton­like system,Chlorofene,reactive oxygen species
 Li Yong1,2,Wang Fei1,Liu Ying1,Mao Danjun1,He Huan1,Yang Shaogui1,Sun Cheng1*
Keywords: crystal violet,soil of the Yangtze River Delta,adsorption process,influencing factors,dynamic model,spontaneity
Wan Chenjie,Yu Yijun,Zhang Li,Zhang Xiaohui,Liu Hongling*,Yu Hongxia
Keywords: organic pollutants,ecological risk,sensitive species distribution(SSD),decrease in biodiversity,Tai Lake
Jiang Yang1,Luo Yuanheng1,2,Gu Xueyuan1*
Keywords:Cadmium,amendments,wheat,soil remediation
Han Yonghe,Jia Mengru,Fu Jingwei,Xiang Ping,Shi Xiaoxia,Cui Xinyi,Luo Jun,Chen Yanshan*
Keywords:Arsenic,Pteris vittata,rhizosphere,microbial community,diversity,Biolog?Eco microplate
Zhao Yumin,Wan Haiqin*,Xu Zhaoyi
Keywords:carbon nanotubes,bromate,adsorption,reduction
Yang Shaogui*,Meng Lingjun,Li Dongfang,He Huan,Sun Cheng
Keywords:microwave induced catalysis,zinc ferrite,malachite green,degradation mechanisms
Yu Dian,Li Zhigang,Xian Qiming*
Keywords:Dechlorane Plus,manufacturing plant,level,distribution,pollution source
Lu Junling,Peng Yuke,Chen Xu,Xiao Lin*
Keywords:di?n?butyl phthalate,persistent organic pollutants,environmental endocrine,immobilized bacteria
Cui Yuqing,Yang Liuyan,Miao Aijun*
Keywords:nanomaterials,zebrafish,toxicity,nanotoxicology
Li Heshu,Wang Dong*,Wang Yuankun
Keywords:joint entropy,mutual information,Nash?Sutcliffe Efficiency Coefficient(NSC),multi?objective,network optimization
Li Junyu1,2,Wang Xia1,2*,Liu Qingfeng3
Keywords:property oriented concept lattice,formal context,consistent approximate representation space,attribute reduction
Qu Weiyang,Yu Yang*
Keywords:diversity regularization,forwards neural network,back?propagation,difference target propagation
Liu Zhenjie1,2,Zhao Shu1,2*,Chen Jie1,2,Zhang Yanping1,2,Chen Xi1,2
Keywords:clustering coefficient,virus propagate,immunization strategy,node importance
 Li Ying1,2,Guo Jianyi1,2*,Yu Zhengtao1,2*,Xian Yantuan1,2,Chen Wei1,2
Keywords: Vietnamese,phrase structure tree,probabilistic context free grammar,grammatical rule set,Treebank
 Jia Peiling1,Fan Jiancong1,2*,Peng Yanjun1,2
Keywords: density peaks,cluster centers,noise cleaning,clustering
 Bin Sheng*,Sun Gengxin
Keywords: complex network,signaling process,node importance,multiple relationships online social network,multi­subnet composited complex network model