Hot Articles in 2017 NO.3

Hot Articles in 2017 NO.2

Current research and prospect of soil environmental criteria

Zhang Yaodan,Qiu Linlin,Du Wenchao,Yin Ying,Guo Hongyan*

KeyWord:soil environmental criteria,soil contamination,background value,eco­toxicity,Earth’s critical zone

2017 ,53(NO.2):209-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.02.001

 Aerobic degradation of Tetrabranobisphenol A(TBBPA) by Pseudomonas sp.JDT isolated from an activated sludge

 Zhao Yingying,Wang Yongfeng,Sun Feifei,Guo Hongyan,Ji Rong*

KeyWord: TBBPA,microbial degradation,Pseudomonas,14C tracer

2017 ,53(NO.2):218-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.02.002

Hot Articles in 2017 NO.1

Hot Articles in 2016 6

Research on the application of germanium detectors in GPON

 Cheng Luteng1,4,Yang Nan1,4,Yang Huashan1,4,Liu Guangzu2,Chen Xiangning3,4*,Zhang Hongguo1,4*,Jiang Wei1,4*

KeyWord: silicon photonics,germanium detector,GPON,2.5 Gbps

2016 ,52(6):1104-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.06.014

Hot Articles in 2016 5

Formation and electrical properties of high conductively doped nanocrystalline silicon embedded in amorphous silicon carbide

Ji Yang,Shan Dan,Qian Mingqing,Li Wei,Xu Jun*,Chen Kunji

KeyWord:C/Si ratio,nanocrystalline,silicon carbide,dark conductivity,electrical properties

2016 ,52(5):780-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.05.002

Three­way decisions based Bayesian network classifier

Wang Lu,Jia Xiuyi*,Gu Yannan

KeyWord:three­way decisions,Bayesian network,classification,attribute correlation

2016 ,52(5):833-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.05.009

Hot Articles in 2016 4

Broadband insulation of low­frequency sound in a waveguide with symmetric triangle cavities

Ge Yong1,Sun Hongxiang1,2*,Yuan Shouqi1,Xia Jianping1,Guan Yijun1

KeyWord:sound waves,sound insulation,waveguide,cavity

2016 ,52(4):619-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.04.006

An improved co­training style algorithm:Compatible Co­training

Guo Xiangyu,Wang Wei*

KeyWord:semi­supervised learning,co­training,insufficient view,inconsistent labels

2016 ,52(4):662-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.04.011

 Xu Qifeng,Zhang Xinxin,Ma Zhongyuan*,Wu Yangqing,Lin Zewen,Xu Ling,Li Wei,Chen Kunji,Huang Xinfan,Xu Jun,Feng Duan
Keywords:amorphous oxidized Silicon nitride film,localized surface plasma,photoluminescence,laser annealing
 Dong Hengping1,2,3*,Chen Kunji2,3,Zong Bo1,Jing Elin1,Wang Hao1,Dou Rufeng1,Guo Yan1,Xu Jun2,3
Keywords: photoluminescence,a ­SiNx∶O film,N­Si ­O bond,defect state
 Cao Yunqing1,2*,Zeng Xianghua1,Ji Yang2,Zhai Yingying2,Li Wei2
Keywords: Si quantum dots/SiC multilayers,laser crystallization technique,all­Si quantum dots­based solar cell,laser fluence,photovoltaic properties
 Wu Dongmei1,Ning Renjie2,Bai Gang2,3,4*,Liu Zhiguo3
Keywords: magnetoelectric coupling,thermal strain,piezoelectric/piezomagnetic heterostructure,thermodynamics
Gong Zisu1,Ji Wei1,Yin Rui1*,Hu Hui2,Cai Lutong2,Zhang Shicheng1,Li Jiangyue1,Wang Junbao1
Keywords:Silicon­Lithium niobate hybrid integrated waveguide,directional coupler(DC),polarization besm splitter(PBS),polarization splitter­rotator(PSR)
 Zhang Pei1,Ren Linjiao1,Ge Zhaoyun2,Yang Qian1,Qi Rubin1,Liu Shuai1,Chen Qinghua1,Yan Yanxia1,Fang Jie1,Jiang Liying1*
Keywords: nc­Si/SiO2 multilayers,porous Si NW,time­resolved fluorescence spectra,the oxygen­related localized states
 Lin Zhenxu*,Song Jie,Huang Rui,Wang Yan,Wang Huaipei,Guo Yanqing,Song Chao
Keywords: Silicon oxycarbide film,plasma enhanced chemical vapor deposition(PECVD),photoluminescence,rapid thermal annealing
 Chen Hao1,2,Wang Qiong1*
Keywords: bistatic MIMO radar,uniform circular array,localization,UCA­ESPRIT
 Lai Shumei1,Mao Danfeng2,Chen Songyan2*,Li Cheng2,Huang Wei2,Tang Dingliang3
Keywords: wafer bonding,Smart­Cut?,Germanium­on­Insulator(GOI),post­annealing,corrosion,full width at half maximum
 Xin Guanlin,Liu Jinglei*
Keywords: conditional preference networks,exact P­value computation,Dijkstra algorithm principle,causal relationship,acyclic structure
Zhang Zhenhua1*,Hu Yong2,Yan Yuqing3
Keywords:intuitionistic fuzzy sets,soft algebra,strong order distance,weak order distance,k­means clustering algorithm,pattern recognition
 Yang Xubing1*,Gu Yifan1,Chen Songcan2,Xue Hui3
Keywords: L1 norm,projection,sparsity,optimization objective
 Li Xingliang1,Mao Rui2*
Keywords: metric space,variety,pivot selection,big data
Liu Shilei,Cui Xiaoming,Nie Ru*
Keywords:deep networks,Deep Restricted Boltzmann Machines,extreme learning machines,DBM­ELM
 Hu Yuwen1,2,3*,Xu Jiucheng1,2,Xu Tianhe1,2
Keywords: rough sets,granular decision,membrane structure,vertical evolution
 Yu Zhenmiao,Yang Ming*
Keywords: hyperspectral image denoising,robust principal component analysis,neighborhood similarity,low rank
 Li Xinyu1,Xu Guiyun1,Ren Shijin2*,Yang Maoyun1,2
Keywords: soft k­means clustering,cluster­specific dimension weights,maximum entropy,high­dimensional data,reliability measure
 Zhang Zehua1*,Duan Litian1,Duan Fu1,Zhang Nan2
Keywords: community detection,overlapping community,local structure,complex network
 Wang Canwei1,2*
Keywords: massive micro­blog,clustering,topic extraction,sentiment analysis
Zong Linlin,Zhang Xianchao*,Zhao Qianli,Yu Hong,Liu Xinyue
Keywords: non­negative matrix factorization,multi­view clustering,multi­manifold,weighting
 Tang Yiming1,2*,Zhao Genlu1,2,Ren Fuji1,2,Feng Gangyong1,2,Hu Xianghui1,2
Keywords: image segmentation,fuzzy clustering,possibilistic clustering,kernel function
 Qian Zhenjiang1,2*,Huang Hao2,Song Fangmin2
Keywords: operating system,kernel hardware abstract model,formal verification,Isabelle/HOL,theorem proving
 Zhang Dongbing*
Keywords: top­hat trasformation(TOPHAT),pulse coupled neural network(PCNN),vehicles detection,iterative average mean entropy,edge density
 Wang Yunpeng,Tian Hongzhou,Liu Chengzhi,Zhou Zheng*
Keywords: gas­liquid reactor,image processing,mass transfer coefficient,interfacial area
Wan Lijuan1,2,Yang Ming3*
Keywords:Zn2GeO4,nanorods,nanoparticles,photoreduction