Hot Articles in 2017 NO.6

Hot Articles in 2017 NO.5

Hot Articles in 2017 NO.4

The direction-of-arrival estimation for wideband coherent sources using the circular acoustic vector sensor array

An Yanyan1,Li Ying1,Shi Shengguo1,2*,Shi Jie1,2

KeyWord:circular acoustic vector sensor array,mode space transformation,modified singular value decomposition,direction-of-arrival estimation

2017 ,53(NO.4):621-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.04.001

Object tracking based on supervised saliency detection

?Zhu Yao,Zhu Qihai,Mao Xiaojiao,Yang Yubin*

KeyWord:manifold ranking,random walk,superpixel,object tracking

2017 ,53(NO.4):747-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.04.018

Hot Articles in 2017 NO.3

 Study of ordered and controllable Ag nanoarrays on photoluminescence enhancement from a­SiNx∶O film

 Xu Qifeng,Zhang Xinxin,Ma Zhongyuan*,Wu Yangqing,Lin Zewen,Xu Ling,Li Wei,Chen Kunji,Huang Xinfan,Xu Jun,Feng Duan

KeyWord:amorphous oxidized Silicon nitride film,localized surface plasma,photoluminescence,laser annealing

2017 ,53(NO.3):387-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.03.001

 Fabrication of Germanium­on­Insulator by Smart­Cut? technology

 Lai Shumei1,Mao Danfeng2,Chen Songyan2*,Li Cheng2,Huang Wei2,Tang Dingliang3

KeyWord: wafer bonding,Smart­Cut?,Germanium­on­Insulator(GOI),post­annealing,corrosion,full width at half maximum

2017 ,53(NO.3):441-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.03.009

Hot Articles in 2017 NO.2

Current research and prospect of soil environmental criteria

Zhang Yaodan,Qiu Linlin,Du Wenchao,Yin Ying,Guo Hongyan*

KeyWord:soil environmental criteria,soil contamination,background value,eco­toxicity,Earth’s critical zone

2017 ,53(NO.2):209-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.02.001

 Aerobic degradation of Tetrabranobisphenol A(TBBPA) by Pseudomonas sp.JDT isolated from an activated sludge

 Zhao Yingying,Wang Yongfeng,Sun Feifei,Guo Hongyan,Ji Rong*

KeyWord: TBBPA,microbial degradation,Pseudomonas,14C tracer

2017 ,53(NO.2):218-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.02.002

Hot Articles in 2017 NO.1

Liu Hong,Shen Derong*,Kou Yue,Nie Tiezheng,Yu Ge
Keywords:entity evolution,record linkage,temporal model,clustering algorithm
 Gong Hao1,Du Junping1*,Lai Jincai1,Liang Meiyu1,Wang Wei2,Luo Ang2
Keywords: ontology,microblog,co-occurrence analysis,query expansion
 Gu Shenming1,2*,Zhang Hao1,Wu Weizhi1,2,Tan Anhui1,2
Keywords: granular computing,multi-label,ordered decision system,local optimal granularity
 Xu Zhikang1,Li Yang1,Li Deyu1,2*
Keywords: hierarchical classification,multilabel classification,variable Bayes risk,Bayes decision theory
 Yan Liyu1,Wei Wei1,2*,Guo Xinyao1,Cui Junbiao1
Keywords: subspace clustering,clustering ensemble,rough set,complement mutual information
Song Yunxia1,Qiang Yan1*,Zhao Juanjuan1,Tang Xiaoxian2,Tian Qi3
Keywords:pulmonary nodule images,multi-feature,probability hypergraph,hashing method,image retrieval
Wu Yushuang1,Chen Xiaoyu1,Ma Jingwen2,Chen Xingguo2,3*
Keywords:reinforcement learning,linear function approximation,oblique projection,off-policy,temporal difference learning
Chen Huihuang1,2,Lin Yaojin1,2*,Lin Guoping3,Tang Li1,2
Keywords:neighborhood granulation,multiple data sources,high-voting decision rule,class margin
Gongye Xiaoyan1,3,Lin Peiguang1,2*,Ren Weilong1,Zhang Chen1,Zhang Chunyun1
Keywords: co-occurrence words,mutual information,Latent Semantic Analysis(LSA),Singular Value Decomposition(SVD),Term Frequency-Inverse Document Frequency(TF-IDF)
Zhao Tianna1,Mi Jusheng1*,Xie Bin2,Liang Meishe1,3
Keywords:three-way decisions,decision-theoretic rough sets,multi-adjoint,intuitionistic fuzzy rough sets
Zheng Wei1,2,Yang Wankou3,Shao Fei1*,Zhao Wei1
Keywords:regressing fitting,complex field,sparse representation,Alternating Direction Method of Multipliers(ADMM),face recognition
Zhang Zhenhua1*,Lin Xiaolong1,Gan Suifu2,Yuan Shenguo3,Hu Yong4
Keywords:intuitionistic fuzzy sets,entropy,positive entropy,negative entropy,knowledge measure
Wu Jiahao1,Peng Zhiping2*,Cui Delong2,Li Qirui2,He Jieguang2
Keywords:cloud workflow,job scheduling,multi-agent system,particle swarm optimization algorithm,genetic algorithm
 Xie Feng1,Cai Ruichu1*,Chen Wei1,Hao Zhifeng1,2
Keywords: exogenous variable,causal discovery,maximum and minimum independence,Linear Non-Gaussian Acyclic Model(LiNGAM)
 Wang Peng1,2,Zhao Xueli1,2,Li Nana1,2,Dong Yongfeng1,2*
Keywords:cross-language sentiment classification,structual correspondence learning,Laplace mapping,pivots words
Chen Hao1*,Wang Tao1,Zhao Xinjie2,3,Zhang Fan4,Ma Yunfei1,Wang Xiaohan1
Keywords: lightweight block cipher,fault collision,fault-tolerance strategy,algebraic fault attack,HIGHT
Zhu Tianyi,Lu Jing*
Keywords:ambisonics system,interaural time difference(ITD),head diffraction,sound field reproduction
 Li Changsheng,Yin Hongwei*,Liu Chun,Cai Shenyang
Keywords: DEM,OpenMP,data structure,neighbor search,solid lattice model,uniaxial tests
Zhao Weiwei1,Wu Xiankun3,Li Changhao2,Lu Chen2,Zhang Feng2*
Keywords: low vapor pressure aborption,vapor liquid equilibrium,volatile organic compounds,ionic liquids,thermodynamical analysis
 Chen Qin’gen,Zhang Xinggan*
Keywords: non-linear frequency modulation signal,time-frequency analysis,time-frequency ridge,random hough transformation
 Zhou Ying,Zhang Xinggan*,Wang Qiong
Keywords: target recognition,Qt,MATLAB,mixed programming,MySQL
Huang Hui1,2,3*,Ma Sijia1,2,Wang Qing3,Ren Hongqiang 1,2,3
Keywords:multiple parameters,prediction of total nitrogen,neural network,support vector regression machine(SVR)
 Liu Yongjian1,2,Bian Jinjun3,Hua Jinbao1,Wu Yuejun4*,Chen Yan1,5*,Yin Wu2*
Keywords: β-arrestin1/2,SphK1,ubiquitination,protein degradation