Hot Articles in 2017 NO.5

Hot Articles in 2017年第15卷第4期

Hot Articles in 2017 NO.4

The direction-of-arrival estimation for wideband coherent sources using the circular acoustic vector sensor array

An Yanyan1,Li Ying1,Shi Shengguo1,2*,Shi Jie1,2

KeyWord:circular acoustic vector sensor array,mode space transformation,modified singular value decomposition,direction-of-arrival estimation

2017 ,53(NO.4):621-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.04.001

Object tracking based on supervised saliency detection

?Zhu Yao,Zhu Qihai,Mao Xiaojiao,Yang Yubin*

KeyWord:manifold ranking,random walk,superpixel,object tracking

2017 ,53(NO.4):747-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.04.018

Hot Articles in 2017 NO.3

 Study of ordered and controllable Ag nanoarrays on photoluminescence enhancement from a­SiNx∶O film

 Xu Qifeng,Zhang Xinxin,Ma Zhongyuan*,Wu Yangqing,Lin Zewen,Xu Ling,Li Wei,Chen Kunji,Huang Xinfan,Xu Jun,Feng Duan

KeyWord:amorphous oxidized Silicon nitride film,localized surface plasma,photoluminescence,laser annealing

2017 ,53(NO.3):387-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.03.001

 Fabrication of Germanium­on­Insulator by Smart­Cut? technology

 Lai Shumei1,Mao Danfeng2,Chen Songyan2*,Li Cheng2,Huang Wei2,Tang Dingliang3

KeyWord: wafer bonding,Smart­Cut?,Germanium­on­Insulator(GOI),post­annealing,corrosion,full width at half maximum

2017 ,53(NO.3):441-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.03.009

Hot Articles in 2017 NO.2

Current research and prospect of soil environmental criteria

Zhang Yaodan,Qiu Linlin,Du Wenchao,Yin Ying,Guo Hongyan*

KeyWord:soil environmental criteria,soil contamination,background value,eco­toxicity,Earth’s critical zone

2017 ,53(NO.2):209-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.02.001

 Aerobic degradation of Tetrabranobisphenol A(TBBPA) by Pseudomonas sp.JDT isolated from an activated sludge

 Zhao Yingying,Wang Yongfeng,Sun Feifei,Guo Hongyan,Ji Rong*

KeyWord: TBBPA,microbial degradation,Pseudomonas,14C tracer

2017 ,53(NO.2):218-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.02.002

Hot Articles in 2017 NO.1

 Liu Yi,Li Yan*,Li Yanzhang,Lu Anhuai,Ding Hongrui,Wang Changqiu
Keywords: natural sphalerite,photocatalytic,photoreduction,carbon dioxide,dopants
 Zhang Hanlin,Li Yan,Lu Anhuai*,Ding Cong,Liu Feifei,Ding Hongrui,Wang Changqiu
Keywords: manganese oxides,photocatalytic reduction,birnessite,layer structure
 Huang Lu1,Liang Wenying2,Yan Chang3,Li Jianhui1,Li Wenqi1,Lu Xiancai4,Li Juan4,Wang Ruiyong1*
Keywords: acid mine drainage,eukaryotic microorganism,Penicillium oxalicum TY6-2,biomineralization,sodium jarosite
 Zhang Xueai,Lu Jianjun*,Zong Meirong,Xiang Wanli,Li Juan,Lu Xiancai*
Keywords: molybdenite weathering,secondary mineral,powellite,iron oxide
 Chen Zhihui,Ruan Xiaohong*,Shan Nan
Keywords: surface water and groundwater model,Shaying River Basin,groundwater,surface water,nitrate
 Ni Lingling,Wang Dong*,Wang Yuankun,Tao Yuwei,Wang Yanlei
Keywords: Bayesian approach,ecological risk assessment,polycyclic aromatic hydrocarbons,sediment,Taihu Lake
 Lu Yuan,Wang Dong*,Liu Dengfeng,Wang Yuankun
Keywords: water quality assessment,rough set,cloud model,eutrophication
 Zhou Yuting1,Chen Yuanfang2,Wang Dong1*,Zou Ying3,He Ruimin4
Keywords: long-term forecast,flood season precipitation,periodic mean superposition model,auto regressive model,neural network
 Zhao Guiqi,Zhou Yan,Yin Ying*,Guo Hongyan
Keywords: Ceratophyllum demersum,ZnO NPs,bioaccumulation,oxidative stress,ion release
 Zhang Huiling1,2,Dang Fei3,Li Zizhu4,Zhong Huan1*,Wang Yongjie5*
Keywords: selenium and mercury antagonism,soil,plants,mercury pollution
 Lin Wenrong1,2,Yin Yong1,2*,Yu Ge3,Zhao Yuanyuan4
Keywords: Yangtze Shoal,characteristics of sedimentary strata,environmental evolution,formation mechanism
 Xu Feng1,2,Yao Sheng1,2*,Ji Xia1,2,Zhao Peng1,2,Wang Jie1,2
Keywords: uncertainty measurement,fuzzy neighborhood,approximation roughness,fuzzy neighborhood granulation,mixed measurement
 Zhang Chunying1,2,Qiao Peng1,2,Wang Liya1,2*,Liu Lu1,2,Zhang Jiansong1,3
Keywords: bidirectional transfer probabilistic PS-rough sets,three-way decisions,dynamic decision,threshold value
 Shi Suwei1*,Tan Anhui2
Keywords: inducing covering,rough intuitionistic fuzzy sets,fuzzy roughness,similarity
 He Xiaoli1,2,Wei Lin1*,She Yanhong2
Keywords: multigranulation space,rough set,rough membership degree,uninorm
 Sun Mengmeng1,Tang Xuqing1,2*
Keywords: granular space,intra-class deviation,inter-class deviation,minimum spanning tree,optimal clustering
 Lin Min*,Liu Bixiong,Lin Xiaoyu
Keywords: cuckoo search,traveling salesman problem,Metropolis acceptance criterion,Levy flight
 Li Bei,Zhang Xinggan,Fang Hui*
Keywords: Adaboost,high resolution range profile(HRRP),multi-class,BP neural networks