Hot Articles in 2017 NO.4

Hot Articles in 2017 NO.3

 Study of ordered and controllable Ag nanoarrays on photoluminescence enhancement from a­SiNx∶O film

 Xu Qifeng,Zhang Xinxin,Ma Zhongyuan*,Wu Yangqing,Lin Zewen,Xu Ling,Li Wei,Chen Kunji,Huang Xinfan,Xu Jun,Feng Duan

KeyWord:amorphous oxidized Silicon nitride film,localized surface plasma,photoluminescence,laser annealing

2017 ,53(NO.3):387-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.03.001

 Fabrication of Germanium­on­Insulator by Smart­Cut? technology

 Lai Shumei1,Mao Danfeng2,Chen Songyan2*,Li Cheng2,Huang Wei2,Tang Dingliang3

KeyWord: wafer bonding,Smart­Cut?,Germanium­on­Insulator(GOI),post­annealing,corrosion,full width at half maximum

2017 ,53(NO.3):441-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.03.009

Hot Articles in 2017 NO.2

Current research and prospect of soil environmental criteria

Zhang Yaodan,Qiu Linlin,Du Wenchao,Yin Ying,Guo Hongyan*

KeyWord:soil environmental criteria,soil contamination,background value,eco­toxicity,Earth’s critical zone

2017 ,53(NO.2):209-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.02.001

 Aerobic degradation of Tetrabranobisphenol A(TBBPA) by Pseudomonas sp.JDT isolated from an activated sludge

 Zhao Yingying,Wang Yongfeng,Sun Feifei,Guo Hongyan,Ji Rong*

KeyWord: TBBPA,microbial degradation,Pseudomonas,14C tracer

2017 ,53(NO.2):218-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2017.02.002

Hot Articles in 2017 NO.1

Hot Articles in 2016 NO.6

Research on the application of germanium detectors in GPON

 Cheng Luteng1,4,Yang Nan1,4,Yang Huashan1,4,Liu Guangzu2,Chen Xiangning3,4*,Zhang Hongguo1,4*,Jiang Wei1,4*

KeyWord: silicon photonics,germanium detector,GPON,2.5 Gbps

2016 ,52(NO.6):1104-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.06.014

Hot Articles in 2016 NO.5

Formation and electrical properties of high conductively doped nanocrystalline silicon embedded in amorphous silicon carbide

Ji Yang,Shan Dan,Qian Mingqing,Li Wei,Xu Jun*,Chen Kunji

KeyWord:C/Si ratio,nanocrystalline,silicon carbide,dark conductivity,electrical properties

2016 ,52(NO.5):780-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.05.002

Three­way decisions based Bayesian network classifier

Wang Lu,Jia Xiuyi*,Gu Yannan

KeyWord:three­way decisions,Bayesian network,classification,attribute correlation

2016 ,52(NO.5):833-.

DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2016.05.009

An Yanyan1,Li Ying1,Shi Shengguo1,2*,Shi Jie1,2
Keywords:circular acoustic vector sensor array,mode space transformation,modified singular value decomposition,direction-of-arrival estimation
 Zhang Xu1,2*,Sun Ao1,Han Xu1,2,Xin Jian1
Keywords: long baseline positioning,underwater vertical moving target,measurement array,precision analysis
Liu Yuanxin1,Wu Yanqun2*,Ma Shuqing2,Song Junqiang1,Wu Guoli1,Zhang Zhitong1
Keywords:ocean ambient noise,sound speed profile,seabed parameters,normal modes,eigenfunction
 Zhang Jian1,2,Bian Hongyu1,2*,Zhang Zhigang1,2
Keywords: image mosaic,image registration,image fusion,sonar image
 Liu Wenming*,Han Shuping,Li Houquan,Dong Yongfeng
Keywords: underwater acoustic communication,direct-sequence spread-spectrum,intercept factor,covert performance
 Zhang Yinquan1,Zhang Shuang2*,Gao Siyu1,Li Guofu2
Keywords: under determined blind source separation,pseudo-inverse,mode filtering,vertical line array
Qiu Nianting ,Chen Shengli,Yuan Fei,Cheng En*
Keywords:acoustic positioning,linear frequency modulation,combined slope,fractional fourier transform
 Wang Biao1,2*,Jiang Yali1,Dai Yuewei1
Keywords: Matched Field Processing,uniform linear array,space sparsity,smooth l0 norm
 Guo Wencheng1,2,Min Hequn1,2*
Keywords: micro-perforated panel,numerical simulation,oblique incidence,width-depth ratio
 Fu Xiuzhang1,2*,Cao Yue1,Liu Jue3
Keywords: acoustic in churches,acoustic criteria,reverberation time,subjective perception
Wang Xiping 1,Liu Hongwei 1,Liu Zexian 1,2*
Keywords:total variation,alternating direction method,non-monotone line search,image recovering
 Zhao Feng,Huang Runsheng*
Keywords: metal wire array,zero refractive index material,horn antenna,directivity
 Huang Yanyan,Yu Zhongwei*,Ji Zhengyuan,Qian Yingjia
Keywords:negative refractive index,quasi-left-handed material,Goos-Hnchen shift,anisotropy
 Jiang Zhijin*,Hui Jiaqi,Zhang Yu
Keywords:relativistic hydrodynamics,phase transition,transverse momentum distribution,transverse mass distribution
 Xia Yujie,Zhang Xinggan*,Gao Jian
Keywords: particle filter,multi-targets tracking,radar target tracking,particle optimization
 Gu Zhimin,Zhang Xinggan*,Wang Qiong
Keywords: small target,FRFT,fractal dimension trajectory,intercept
 Wang Hongbin,Li Jinhui,Shen Qiang*,Xian Yantuan,Mao Cunli
Keywords: entities relations,entities affiliation relations extraction,Chinese-Thai bilingual parallel sentence pairs;maximum entropy model;features templates
 Zhu Yao,Zhu Qihai,Mao Xiaojiao,Yang Yubin*
Keywords: manifold ranking,random walk,superpixel,object tracking
Li Fan1,2,Zhao Shu1,2*,Chen Jie1,2,Zhang Yanping1,2
Keywords:social network,structural hole,betweeness centrality,weighted network,constraint
 Duan Zhen1,2,Min Xing1,2,Wang Qianqian2,3,Chen Jie1,2,Zhang Yanping1,2,Zhao Shu1,2*
Keywords: community detection,quotient space,multilayer granulation,multi-granularity
 Li Chan,Yang Wenyuan*,Zhao Hong
Keywords: dependence maximization,sparse representation,unsupervised feature selection,projection
 Li Jing,Wang Lidong*
Keywords: incomplete information system,generalized multigranulation,decision-theoretic rough sets,double-relative-quantitative
Yang Jie1,2,Wang Guoyin1*,Pang Ziling1
Keywords:density clustering,density peaks clustering(DPC),granular computing,graph theory
 Yao Sheng1,2*,Xu Feng1,2,Zhao Peng1,2,Liu Zhengyi1,2,Chen Ju1,2
Keywords: rough set,neighborhood granule,variance,fuzzy entropy,feature selection
 Fu Kang’an1,Guo Husheng1,Wang Wenjian1,2*
Keywords: categorical data,correlation analysis,support vector machine,classificiation approach